Manageri culturali români la Londra

Posted
8th September 2010


Related Events
Romanian Women | Smashing the Glass Ceiling The Discontented by Alan Ogden Old Crafts| New Forms Painters in Transylvania

Funda?ia Ra?iu

are pl?cerea s? anun?e lansarea unui nou program destinat revigor?rii managementului cultural din România:

MANAGERI CULTURALI ROMÂNI LA LONDRA

La ini?iativa Funda?iei Ra?iu din Marea Britanie, cinci tineri manageri culturali români se vor afla la Londra, în perioada 21-28 noiembrie 2010, cu scopul stabilirii unor rela?ii profesionale care s? le permit? preg?tirea unor noi proiecte de colaborare cu mediul cultural britanic. Cei cinci participan?i selecta?i în cadrul acestui program sunt: Bogdan Georgescu (Bucure?ti), Irina Malcea (Bucure?ti), Mirela N?st?sache (Bucure?ti), Andrada Vaida (Timi?oara) ?i Monica Zarna (Arad). Selec?ia participan?ilor a fost f?cut? pe baza aplica?iilor trimise pentru Bursa Gabriela Tudor în Management Cultural din 2010, program comun al Funda?iei Ra?iu din Marea Britanie ?i al Funda?iei Gabriela Tudor din Bucure?ti. Dat fiind c? s-au primit foarte multe aplica?ii pentru aceast? burs?, Funda?ia Ra?iu a decis s?-i r?spl?teasc? pe cinci dintre cei mai buni aplican?i, invitându-i s? participe la acest program de preg?tire profesional?. Programul le va permite tinerilor manageri români s? î?i extind? re?eaua de contacte, s? cunoasc? reprezentan?i ai unor organiza?ii britanice locale, dar ?i interna?ionale ?i s? observe direct modul în care sunt implementate programele culturale într-un mediu interna?ional, extrem de activ. Sectorul cultural independent din România, de?i este la rândul lui foarte dinamic, are în continuare nevoie de sprijin pentru a putea deveni un partener de încredere în proiecte culturale interna?ionale. Prin lansarea acestui nou program, Funda?ia Ra?iu demonstreaz? c? apreciaz? activitatea sectorului cultural independent din România, c? are încredere în poten?ialul s?u de dezvoltare ?i c? se implic? activ în perfec?ionarea la nivel european a managerilor culturali din domeniu. „Este un proiect care decurge în mod natural din alte dou? programe de formare profesional? finan?ate ?i organizate de Funda?ia Ra?iu în ultimii ani“ a declarat Nicolae Ra?iu, Pre?edintele Funda?iei Ra?iu la lansarea programului. Schimburile de experien?? organizate anterior de Funda?ia Ra?iu au implicat curatori britanici (octombrie 2005, program organizat în colaborare cu organiza?ia britanic? Visiting Arts ?i consilierea artistului Dan Perjovschi) ?i curatori români (ianuarie 2007, în colaborare cu Asocia?ia e-cart, curator Raluca Voinea). Ambele programe s-au bucurat de mare succes, ajutând la formarea de leg?turi între profesioni?ti din domeniul artei contemporane ?i contribuind la îmbun?t??irea rela?iilor culturale româno-britanice. Începând cu 2011, programul „Manageri culturali români la Londra“ va deveni un program permanent al Funda?iei Ra?iu. Programul „Manageri culturali români la Londra“ este organizat de Funda?ia Ra?iu, în colaborare cu Funda?ia Gabriela Tudor ?i cu sprijinul Visiting Arts, ProFusion International Creative Consultancy, precum ?i al Centrului Cultural Românesc din Londra. Contact: mail@ratiufamilyfoundation.com .
Share