Forumul "Transilvania - cultura si dezvoltare" in Washington DC

Posted
22nd October 2010


Related Events
Romanian Women | Smashing the Glass Ceiling The Discontented by Alan Ogden Old Crafts| New Forms Painters in Transylvania

Funda?ia Ra?iu are pl?cerea s? anun?e organizarea unui nou eveniment destinat promov?rii patrimoniului românesc. Transilvania – cultur? ?i dezvoltare: un forum despre dezvoltarea durabil? ?i patrimoniul cultural al satelor s?se?ti din sud-estul Transilvaniei, cu prezent?ri sus?inute de Caroline Fernolend, vicepre?edinte al Funda?iei Mihai Eminescu, ?i Prof. Dr. Eliot Sorel, consilier special al proiectului. Forumul va avea loc joi, 28 octombrie la ora 18:30 la sediul Ambasadei României de la Washington (1607 23rd Street, NW, Washington, DC 20008). Intrarea este liber?, dar anun?area prezen?ei la adresa mail@mihaieminescutrust.org este obligatorie. Forumul completeaz? conceptul general al expozi?iei Transilvania – patrimoniu ?i viitor (deschis? în perioada 14-31 octombrie 2010, de luni pân? vineri, între orele: 10:30-17:30, la sediul Ambasadei României de la Washington; tururi ghidate ale expozi?iei au loc zilnic la ora 13:00, respectiv 16:00). Forumul pune accent pe dezvoltarea durabil?, în contextul readucerii la via?? a me?tesugurilor, cl?dirilor ?i spa?iilor publice. „Cultura este unul dintre cei mai conving?tori ?i importan?i ambasadori ai României ?i ai oricarei alte ??ri, în general. Cultura român? este înc? un secret bine p?strat pentru Europa ?i pentru întreaga lume. Trebuie s? descoperim acest secret bine p?strat ?i s?-i promov?m valorile specifice, cu mare for?? de inspira?ie, într-un context al rela?iilor interna?ionale, interetnice, precum ?i pentru o dezvoltare durabil?.“ (Prof. Dr. Eliot Sorel) Discu?iile se vor centra în jurul zonelor locuite de sa?i, actualele jude?e Bra?ov, Mure? ?i Sibiu. Cei doi invita?i vor prezenta poten?ialul natural al zonei ?i vor discuta despre posibilit??ile de dezvoltare a unor afaceri ce se pot na?te prin corelarea bog??iilor naturale, cu un management responsabil în privin?a protej?rii ecosistemului, precum ?i cu valorificarea spiritului antreprenorial local. Vor fi prezentate, de asemenea, beneficiile dezvolt?rii durabile, deja vizibile în satele sase?ti din sud-estul Transilvaniei: investi?iile în economia local? ?i cultivarea me?te?ugurilor tradi?ionale au dus la înregistrarea unor schimb?ri semnificative în privin?a calit??ii vie?ii localnicilor, creând o infrastructura ce permite acum noi investi?ii de succes. Jude?ele Bra?ov, Mure? ?i Sibiu, vechile ?inuturi ale sa?ilor transilvani, s-au transformat în destina?ii unice pentru to?i iubitorii de art? tradi?ional? ?i amatorii de turism ecologic. Poten?ialul adev?rat al regener?rii zonei urmeaz? îns? s? fie atins abia pe baza acestor realiz?ri prezente. Forumul se adreseaz? atât mediului academic, cât ?i comunit??ii de afaceri ?i publicului general. Vor fi prezentate ?i cele mai interesante exponate din cadrul expozi?iei, se va vorbi ?i despre activit??ile de restaurare ?i regenerare rural? realizate de Funda?ia Mihai Eminescu, precum ?i despre direc?iile în care organiza?ia inten?ioneaz? s? se îndrepte în viitorul apropiat. Publicul va primi, de asemenea, informa?ii despre modalit??ile practice de vizitare a locurilor prezentate ?i despre posibilit??ile reale de implicare în activitatea Funda?iei Mihai Eminescu. Jessica Douglas-Home a înfiin?at Funda?ia Mihai Eminescu, în 1986, în ultimii ani ai dictaturii comuniste, pentru a sus?ine intelectualii romani diziden?i s? î?i men?in? leg?turile culturale cu Europa occidental?. În 1988, Funda?ia a jucat un rol extrem de important în salvarea de la distrugere a sute de sate medievale, prin alertarea lumii occidentale asupra planului lui Ceau?escu de demolare a arhitecturii rurale din Romania. Dupa 1989, Funda?ia ?i-a îndreptat aten?ia c?tre rena?terea cultural? ?i regenerarea rural?, restaurând mai mult de 550 de gospod?rii ?i biserici. Unul dintre cei mai importan?i ?i ferven?i sus?in?tori ai Funda?iei Mihai Eminescu este Prin?ul Charles, care, de 10 ani, patroneaz? activit??ile acesteia. Mo?tenitorul coroanei britanice ?i-a exprimat cu mai multe ocazii ata?amentul fa?? de Transilvania ?i admira?ia pentru proiectele Funda?iei Mihai Eminescu în domeniul restaur?rii caselor ?i p?str?rii obiceiurilor ?i me?te?ugurilor tradi?ionale din vechile sate s?se?ti. Prima interven?ie a Prin?ului Charles în favoarea acestei cauze a avut loc în urm? cu mai bine de 21 de ani, la începutul anului 1989, cand a ajutat Funda?ia s? aduc? în aten?ia publicului planurile de sistematizare ale guvernului comunist. Dragostea prin?ului pentru Transilvania este demonstrat? ?i prin faptul c? de?ine o cas? în satul Viscri, salvat? ?i restaurat? de c?tre Funda?ia Mihai Eminescu. În sprijinul expozi?iei Transilvania – patrimoniu ?i viitor, Prin?ul Charles a acceptat s? înregistreze un mesaj video care poate fi v?zut aici ?i prin intermediul YouTube (în limba englez?), la adresa http://www.youtube.com/watch?v=KLshFTy7Zq4 . Evenimentele fac parte dintr-un program mai amplu de promovare a valorilor culturale române?ti cu ocazia celebr?rii a 130 de ani de rela?ii diplomatice romano-americane ?i sunt organizate de Funda?ia Mihai Eminescu, Ambasada României la Washington, Institutul Cultural Român de la New York ?i Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului, cu sprijinul Funda?iei Ra?iu. Pentru informa?ii suplimentare ?i fotografii destinate tiparului, v? rugam s? transmite?i solicit?ri la adresa: mail@mihaieminescutrust.org (Ramona Mitric?).
Share